Херц-България ООД - oборудване за заваряване на пластмаси

Заваръчни и топлинни технологии за пластмаси

ОУПД

Общи условия
за продажба и доставка на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД
в търговския обмен с фирми
 
І. Приложно поле
(1)   Тези Общи условия на фирма “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ул. “Асен Йорданов” № 10, регистрирано по ф.д. № 5936/2005г. по описа на СГС, Булстат 131440015, № от НДР: 4220111941, се прилагат, без да се засяга действието на отклоняващи се писмени споразумения в отделни случаи, за всички оферти, продажба и доставка на стоки и услуги на местни и чуждестранни търговци, местни и чуждестранни дружества, които не са юридически лица (неперсонифицирани дружества) и бюджетни предприятия, наричани по-долу “Клиент”.
(2)   Общите условия представляват предварително установени разпоредби, които важат спрямо всички сделки, сключвани между “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД и Клиента. Общите условия се прилагат без значение дали сделките са в рамките на постоянното партньорство или не, дали са за периодично или еднократно изпълнение, и без оглед на обема или предмета на конкретната сделка. Общите условия важат и за всички бъдещи оферти и доставки на стоки и услуги.
(3)   Търговски условия на Клиента, противоречащи на настоящите общи условия, се дерогират изрично с последните.
(4)   При противоречие между разпоредби на Общите условия и уговореното от страните в конкретен договор, сила има клаузата на конкретния договор.
(5)   За да бъдат юридически действителни, отклоненията от Общите условия се нуждаят във всеки конкретен случай от изричното писмено съгласие на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД.
(6)   Настоящите Общи условия стават задължителни за Клиента, когато той заяви писмено, че ги приема или е търговец и ги е знаел или е бил длъжен да ги знае и не ги оспори незабавно. Когато за действителността на сделката е предвидена писмена форма, настоящите Общи условия трябва да бъдат предадени на Клиента при сключването на сделката, за да имат обвързващ ефект спрямо него.
 
 
ІІ. Условия на договора/Оферти
(1)  Основание за извършване на услугите и/или доставките от страна на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, е направената от Клиента поръчка, както и предоставените от него писмени документи и информация. “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД не се задължава да проверява за  неяснота и непълнота предоставените от Клиента документи и информация, както и дали същите са подходящи с оглед на поставените в договора цели.
(2)  Офертите на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД са свободни. Данни и публикации за качеството на изделията, от какъвто и да е вид, в ценоразписи, проспекти, брошури, каталози и други печатни материали или съобщения чрез средствата за масово осведомяване, дават само приблизително описание и необвързващи данни за осреднените стойности.
(3)  Направена от Клиента поръчка има обвързващо действие за “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД едва след писмено потвърждение от страна на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД или с извършване на доставка. Мълчанието от страна на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД не се счита за приемане на поръчка, освен в случаите, когато поръчката е направена от Клиент, с когото “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД е в трайни търговски отношения. В тези случаи поръчката се смята за приета, ако не бъде отхвърлена веднага.
(4)  Клиентът е длъжен да направи проверка на даденото потвърждение на поръчката незабавно след получаването му. В случай, че потвърждението на поръчката се отклонява от поръчката, същото се счита за прието от Клиента, ако същият в срок от 3 (три) календарни дни не заяви писмено обратното.
(5)  Предварителни разчети за разходи, изготвени от “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, подлежат на плащане и са необвързващи.
(6)  Служителите, командированите и търговските представители на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД не са оправомощени да поемат ангажименти под каквато и да било форма.
 
 
ІІІ. Цени
(1)  Цените важат франко седалището на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, освен ако е посочено друго в писмена форма и не включват разходи, свързани с опаковка, експедиция, транспорт, превоз, пощенски разходи /порто/ и застраховка. Ако изрично не е посочено друго, се приема, че цената на стоките и услугите е без включен Данък върху добавената стойност.
(2)  Обявените от “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД цени се разбират като свободни. “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД си запазва правото – дори и след потвърждение на поръчката – да определи по-високи цени на Клиента във фактурата, в случай на повишение на цените на използваните материали и суровини, разходите за персонал в следствие на задължителни законови разпоредби или на такива в колективен трудов договор, както и  при промяна във валутните курсове и валутния режим, повишение на публичните финансови вземания, заводските цени или цените на доставчиците, или разходите за транспорт или междинна доставка. Разходи, следствие на последващи изменения и/или доуточняване на поръчката, се поемат от Клиента.
(3)  В случай, че Клиентът и получателят са различни лица, Клиентът отговаря винаги за заплащането заедно с получателя на стоките, дори ако фактурата и адресирана само до последния.
 
ІV. Условия на плащане
(1)  Доколкото не е уговорено друго, дължимата цена се заплаща в брой или по банков път преди стоката да напусне обекта на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, респективно преди Клиентът да получи услугата. Плащането може да се извърши и чрез влагане на дължимата сума по сметка на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД. В този случай всички банкови разноски са за сметка на Клиента.
(2)   Менителници и чекове се приемат само въз основа на изрично споразумение и само като платежен инструмент. Приемането става в равностойността по валутата на деня. Таксите по сметка и всички разходи , свързани с осребряването на менителниците или чековете се поемат от Клиента.
(3)  Плащания, които освобождават от задължение Клиента, могат да се извършват само на посочена от “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД банкова сметка или на представител на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, удостоверяващ това с изготвено оригинално пълномощно за инкасо от фирмата.
(4)  При плащане по банков път или влагане на дължимата сума по сметка на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, плащането се счита за извършено в момента на заверяването на сметката на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД .
(5)  Отсрочено или разсрочено плащане на дължимата сума е допустимо, само ако е изрично писмено договорено между страните.
(6)  Когато дължимата сума е уговорена в чужда валута или в левовата равностойност на чужда валута, Клиентът може да плати в съответната чужда валута или в лева по фиксинга на БНБ в деня на извършване на плащането.
(7)  При забава в плащането Клиентът дължи лихва за забава в законоустановения размер. Отстъпки от цената и други облекчения, се считат за непредоставени в случай на забава в плащането или в случай на откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на Клиента. В случай на забава Клиентът се задължава да заплати изискуемите допълнителни съдебни и инкасо разходи (напр. адвокатски хонорар, разходи за бюро по инкасо и т.н.) Постъпилите плащания се прихващат най-напред към разходите, после към лихвите и накрая към главницата.
(8)  Ако по отношение на Клиента бъде открито произвоство за обявяване в несъстоятелност или откриването бъде отказано поради липса на имущество, при започване на изпълнително производство, при откриване на производство по ликвидация или по преобразуване, при влошаване на имущественото положение на Клиента, както и ако “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД не получи напълно благонадеждна кредитна информация, или ако Клиентът се намира по отношение на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД в забава на плащането, “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД има право да изиска незабавното плащане на всички суми. Освен това “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД има право във всеки един от тези случаи да направи по-нататъшните доставки – включително и вече договорно окончателно установените – зависими от предварително плащане или даване на обезпечение. Това важи и в случаите, когато предварителното плащане или даването на обезпечение не са били изрично договорени.
 
V. Доставка. Срок на доставка.
(1)    Сроковете и датите за доставка се разбират винаги като приблизително определени, дори това да не е изрично упоменато. Все пак “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД от своя страна се стреми да спазва датите за доставка. Спазването на сроковете и датите за доставка предпоставя изпълнението на всички договорни задължения от текущите търговски взаимоотношения от страна на Клиента. Закъснение в предоставянето на данни, информация и документи от страна на Клиента, необходими за изпълнението на поръчката, води до съответно удължаване на сроковете и датите за доставка.
(2)    Затруднения в производството и доставката, за които “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД няма вина, като форсмажорни обстоятелства, стачки, смущения в производството или доставките, усложнения с междинните доставки, намаление и съкращаване на работното време, усложнения с транспорта, както и намеса на държавни органи, водят до съобразено удължаване на сроковете и датите за доставка.
(3)    В случай на забава на доставката по вина на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, Клиентът има право, само по отношение на стоките по конкретната забавена доставка, при изключване на последващи претенции да иска изпълнението или след безрезултатно изтичане на писмено установен подходящ допълнителен срок от най-малко 8 седмици да развали едностранно договора. Развалянето има действие само когато “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД виновно пропусне изрично установения допълнителен срок. При договори за доставки на партиди правото за  едностранно разваляне на договора съществува само по отношение на всяка отделна доставка. При специални производства допълнителният срок във всеки случай се определя в съответствие с особеностите на тези производства.
(4)    “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД има право да предприема също частични доставки.
(5)    Определянето на вида на транспорта е запазено право на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД и се извършва във всеки случай без разтоварване. Всяка доставка се извършва франко завода за доставка (“EXW”) (съгласно Инкотермс 2000) и винаги за сметка и риск на Клиента. С експедиране от съответния завод рискът преминава върху Клиента и когато доставката е договорена “франко получателя” или “франко”. Дори и без изрично възлагане от страна на Клиента “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД има право, но не е задължен, да сключи договор за застраховка от всякакъв вид срещу транспортни щети за сметка на Клиента. Дори при връщане на стоката на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД – независимо по какви причини – това се извършва винаги за сметка и риск на Клиента.
(6)    Стоки, които са поръчани при условия на поискване или вдигане на място или подобни, се съхраняват от момента на договорения срок за поискване или вдигане за сметка и риск на Клиента при “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД или по избор на ХЕРЦ при трето лице. При забава на получаването “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД има право, да предаде стоката за пазене на трето лице или да я продаде по пазарни цени или на публичен търг, след като извести Клиента за това и му съобщи времето и мястото на продажбата или търга.
 

 VІ. Права и запазване правото на собственост.
(1)  Всички права върху документи, като илюстрации, снимки, планове, чертежи и мостри остават запазени. Без съгласието на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД тези документи не могат да бъдат нито обработвани, нито размножавани или достъпни за трети лица, както и предоставяни на такива, и при поискване трябва да бъдат върнати обратно.
(2)  Доставената стока остава до пълното заплащане на стойността и на евентуално дължими изравнения, произтекли от курсови разлики, неустойки и обезщетения, собственост на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД. “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД има право при забава в плащането да иска връщане на стоката, по отношение на която има запазени права. Клиентът е задължен при поискване да върне стоката незабавно. Налагане на запор върху стоката със запазени права по искане от страна на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД не важи като отказ от правото на собственост. Обратното получаване на стоката не представлява разваляне на договора. “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД продава самостоятелно стока, върху която има запазени права по собствено усмотрение и от получените приходи внася по банковата сметка на Клиента сумата за направените разноски, като преди това направи приспадане на разходите, свързани с обратното получаване на стоката и с продажбата й на трето лице.
(3)  Ако Клиентът разполага със стоката, върху която “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД има запазени права, то тогава всички претенции на Клиента спрямо трети лица, произтичащи от продажбата или от други разпореждания, се считат за предостъпенина “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД по отношение на плащането.
(4)  При посегателства от страна на трети лица върху стоката със запазени права, включително при конфискуване, запор и други такива Клиентът се позовава на правото на собственост на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД и незабавно писмено уведомява “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД. Клиентът се ангажира по отношение на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД с всички разходи във връзка с предотвратяване на посегателства върху тази стока и за своя сметка съгласувано с “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД предприема всички необходими правни и съдебни действия, за да обезпечи правата на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД.
(5)  “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД има право след предварително уведомяване да развали едностранно договора и да си върне стока, върху която има запазени права, ако Клиентът е в забава по отношение на изпълнението на задълженията си или настъпят обстоятелства, които дават основание, да се счита, че вземанията на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД са застрашени.
 
VІІ. Задължения за проверка и съдействие.
(1)       Клиентът е задължен, да провери незабавно при получаване от “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД услугите (вкл. частичните) и/или доставките (вкл. частичните) и при налични недостатъци незабавно писмено да уведоми “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД, като точно обозначи недостатъците. Ако Клиентът не направи това стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията. За последващи или скрити недостатъци “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД трябва да бъде уведомен писмено незабавно след тяхното констатиране.
(2)       Клиентът е длъжен да сътрудничи на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД при констатиране на недостатъци и тяхното отстраняване, както и да обезпечи предприемането на всички необходими мерки (като достъп, запознаване с документи и т.н.).
(3)       Ако Клиентът не изпълни някое от задълженията си за проверка и/или за съдействие, правото за предявяване на претенции за отговорност за недостатъци е изключено.
 
VІІІ. Гаранция
“ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД поема гаранция за стоките и доставките в следния обем:
(1)   Гаранционният срок е 12 месеца от доставката. Той не се удължава чрез съобщение за недостатъци, преговори за наличие на недостатъци или преговори за правото да се търси отговорност за недостатъци, както и чрез последващо отстраняване.
(2)   При основателно уведомление за недостатъци в гаранционния срок, същите се отстраняват в подходящ срок от най-малко 10 седмици чрез последващо изпълнение. Последващото изпълнение става по избор на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД чрез ремонт или заместваща доставка. Доказването на наличието на недостатъци при предаването е задължение на Клиента. Ако последващото изпълнение не е сполучливо, “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД взема стоката обратно и възстановява продажната цена. По-нататъшни права във връзка с гаранционната отговорност са изключени. При връщането на стоките на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД таксите, транспортните и застрахователните разходи се поемат от Клиента.
(3)   Предпоставка за всички претенции за гаранционна отговорност е рекламация в установения срок и третирането на стоката по надлежния ред, поддръжката и използването на доставената стока според нейното предназначение. Изключена е всякаква гаранционна отговорност, ако рекламираните части са променени, инсталирани или ремонтирани. При използване не по предназначение, удари върху стоката или при нормално изхабяване не се поема гаранция; по отношение на нагревателните елементи не се носи гаранционна отговорност.
(4)   Дадената от трето лице гаранция, обвързва само този, който я е дал. Задължение от страна на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД в този случай е изключено. Описанието на предлаганите и/или доставяните стоки и услуги в собствени или чужди проспекти, каталози, уеб-страници или подобни не е даване гаранция.
 
ІХ. Обезщетение за вреди
(1)  С изключение на случаите на телесна повреда “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД носи отговорност при небрежност, само ако е нарушил основните си задължения. В тези случаи отговорността е ограничена до размера на стойността на поръчката на доставената стока. В случай на небрежност отговорността е ограничена до обичайно договорните, предвидими вреди. Отговорност за косвени вреди, пропуснати ползи и претърпени загуби е изключена във всеки случай.
Клиентът освобождава “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД от каквито и да било претенции от страна на трети лица, които биха могли да възникнат от това, че “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД въз основа на картини, планове или други данни на Клиента, осъществява производствена дейност и при това засяга правата на трети лица, особено права върху обекти на индустриалната собственост.
 
Х. Извозване и унищожаване на отпадъци
(1) “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД доставя предимствено професионални уреди за производствени нужди.
(2) Клиентът извозва и унищожава доставената му стока след периода на експлоатация за своя сметка и при спазване законовите предписания, особено на тези за електроуреди. Клиентът освобождава “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД от задължение за обратно взимане на стоката съгласно ЕО-Директива 2002/96/EG респ. § 10 т.2 Електроуреди, както и свързаните с това претенции на трети лица. Освобождаването на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД от отговорност остава в сила до изтичане на 5 години след: 1) окончателното излизане от експлоатация на стоката или 2) след момента, в който Клиентът уведоми “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД за окончателното прекратяване на експлоатацията на стоката – което от двете настъпи по-късно. Клиентът е длъжен да информира “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД за прекратяването на експлоатацията на стоката.
(3) Ако Клиентът доставя на трето лице за производствени нужди, Клиентът трябва да прехвърли на него задълженията, произтичащи от т.Х.(2). В противен случай Клиентът е длъжен след изтичане на експлоатационния период да прибере стоката и да се погрижи за извозването и унищожаването й съгласно законовите предписания. Останалите въпроси, урегулирани в т.Х.(2) важат съответно.
 
ХІ. Други
(1)  Прихващане с насрещно задължение или предявяване на претенции за право на задържане от страна на Клиента е допустимо само ако претенциите на Клиента, на които се основава прихващането или задържането, са установени безспорно или с влязло в сила съдебно решение.
(2)  Като място на изпълнение за всички задължения от договорните отношения се определя седалището на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД.
(3)  Всички спорове, произтичащи между “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД и Клиента, както и споровете отнасящи се до тези договори и приложенията към тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, действителност, изпълнение, неизпълнение или прекратяване, в това число и споровете, произтичащи от извъндоговорни отношения между страните, свързани по някакъв начин със сключването, изпълнението или неизпълнението на тези договори, включително въпросите, неуредени в писмения договор или Общите условия ще бъдат уреждани от страните чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за разрешаване пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Седалището на арбитража ще е в София
(4)  Устни съобщения от “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД или промени на договора се нуждаят с оглед на тяхната действителност във всеки отделен случай от писменото потвърждение на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД. Тази клауза може да бъде променена също само писмено.
(5)  Доколкото писмената форма е предвидена като форма за действителност, изискването за нея е спазено, ако изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. Мълчанието от страна на ”ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД при съобщения на Клиента не е израз на съгласие.
(6)  Евентуална недействителност на отделни клаузи в общите условия не влияе върху действителността на останалите; в тези случаи се приемат за договорени онези условия, които са действителни и съответстват в най-голяма степен на първоначалните цели на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД. Същото важи и когато в Общите условия се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.
(7)  За неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
(8)  Връщането на стока може да бъде осъществено само със съгласие на “ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД. При връщане на стоката с платен превоз, стойността на стоката по фактура се възстановява като се изваждат 15% от общата сума за разходи по обратното приемане. Стоки, които произхождат от специална изработка не се приемат обратно.
 (“ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ” ООД  си запазва правото на промени по всяко време.)
 
Уреди, закупени от ХЕРЦ, не могат да бъдат експортирани без разрешение!
 
    
the entire geneva image was probably recorded courtesy of fake richard mille usa.

the unique contribution well worth grow to be the conveniences cheap replique rolex.

how long will porn industry last with silicone sex dolls?

what equipment is needed to make proffesion silicone sex dolls?

plus size mother of the groom beautystic for older brides